Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissen­schaft­liche Fakultät - Kardiovaskuläre Physik

A. Porta, M. Di Rienzo, N. Wessel, and J. Kurths (2009)

Addressing the complexity of cardiovascular regulation

Philos Transact A Math Phys Eng Sci, 367:1215–1218.

[DOI:http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2008.029210.1098/rsta.2008.0292] [PubMed:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1932470419324704]