Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissen­schaft­liche Fakultät - Physik von Makromolekülen

E Frederick, J D Cojal González, J P Rabe, and S L Bernasek (2018)

2D versus 3D self-assembly of a series of 5-alkoxyisophthalic acids

Langmuir, 34:10739-10747.

pmm mechan