Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissen­schaft­liche Fakultät - Advanced Materials

principal investigators

K_Balasubramanian.jpg

Prof. Dr. Kannan Balasubramanian
(Dept. of Chemistry & IRIS Adlershof)

Prof. Dr. Hans Börner
(Dept. of Chemistry)

Prof. Dr. Caterina Cocchi
(Dept. of Physics & IRIS Adlershof)

Prof. Dr. Dr. Claudia Draxl
(Dept. of Physics & IRIS Adlershof)

Prof. Dr. Saskia F. Fischer
(Dept. of Physics)

Prof. Stefan Hecht (PhD)
(Dept. of Chemistry & IRIS Adlershof)

J_Kneipp.jpg

Prof. Dr. Janina Kneipp
(Dept. of Chemistry)

Prof. Christoph T. Koch
(Dept. of Physics & IRIS Adlershof)

Prof. Dr. Emil List-Kratochvil
(Dept. of Physics & Dept. of Chemistry & IRIS Adlershof)

Prof. Dr. Nicola Pinna
(Dept. of Chemistry & IRIS Adlershof)

J_Rabe.jpg

Prof. Dr. Jürgen P. Rabe
(Dept. of Physics & IRIS Adlershof)

Prof. Dr. Simone Raoux
(Dept. of Physics)

Prof. Dr. Thomas Schröder
(Dept. of Physics)