Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissen­schaft­liche Fakultät - Graduiertenkolleg "Masse, Spektrum, Symmetrie"

Members

PhD students (full members)

Name Program Mail 1st Supervisor 2nd Supervisor
Bach, Markus GK2-TUD Markus.Bach1@mailbox.tu-dresden.de D. Stöckinger P. Uwer
Faller, Josua GK2-HUB josua.faller@physik.hu-berlin.de J. Plefka T. Klose
Kaphle, Stephan GK2-HUB Stephan.Kaphle@physik.hu-berlin.de T. Lohse K. Mönig
Kirchmeier, David GK2-TUD david.kirchmeier@mailbox.tu-dresden.de H. Strässner M. zur Nedden
Peitzsch, Sascha GK2-HUB sascha.peitzsch@physik.hu-berlin.de P. Uwer D. Stöckinger
Peri, Francesco GK2-HUB francesco.peri@physik.hu-berlin.de H. Lacker T. Lohse
Thurn, Jan GK2-TUD jan.thurn@gmx.de K. Zuber E. Bernardini
Todt, Stefanie GK2-TUD stefanie.todt@tu-dresden.de M. Kobel H. Lacker
Venkova, Plamenna GK2-HUB pvenkova@physik.hu-berlin.de H. Lacker T. Lohse
Vishwakarma, Akanksha GK2-DESY akanksha.vishwakarma@desy.de K. Mönig T. Lohse
Wormsbecher, Wadim GK2-HUB Wadim.Wormsbecher@physik.hu-berlin.de J. Plefka P. Uwer
Zippelius, Leonard GK2-HUB Leonard.Zippelius@physik.hu-berlin.de M. Staudacher V. Forini

 

Associated PhD students

Name Program Mail 1st Supervisor 2nd Supervisor
Biedermann, Dustin GK2-HUB biedermd@physik.hu-berlin.de H. Lacker M. Kobel
Bittrich, Carsten GK2-TUD carsten.bittrich@mailbox.tu-dresden.de M. Kobel P. Uwer
Duschinger, Dirk GK2-TUD dirk.duschinger@mailbox.tu-dresden.de A. Straessner M. zur Nedden
Dutta, Baishali GK2-DESY baishali.dutta@desy.de K. Mönig M. Kobel
Eckardt, Christoph GK2-DESY eckardt@physik.hu-berlin.de K. Mönig M. Kobel
Herbert, Geoffrey GK1-HUB geoffrey.herbert@physik.hu-berlin.de H. Lacker M. zur Nedden
Hermann, Tim GK2-TUD tim.herrmann@mailbox.tu-dresden.de M. Kobel F. Siegert
Iltzsche, Franziska GK2-TUD franziska.iltzsche@mailbox.tu-dresden.de M. Kobel F. Siegert
Krause, Johannes GK2-TUD johannes.krause1@tu-dresden.de F. Siegert M. Kobel
Küsters, Daniel GK2-HUB kuesters@physik.hu-berlin.de M. Kowalski H. Lacker
Kwasnitza, Thomas GK2-TUD thomas.kwasnitza@mailbox.tu-dresden.de D. Stöckinger A. Strässner
Liebschner, Sebastian GK2-TUD sebastian.liebschner@mailbox.tu-dresden.de F. Siegert D. Stöckinger
Märker, Max GK2-TUD max.maerker@mailbox.tu-dresden.de A. Strässner H. Lacker
Martini, Till GK2-HUB martinit@physik.hu-berlin.de P. Uwer T. Lohse
Müller, Dennis GK2-HUB dmueller@physik.hu-berlin.de J. Plefka M. Staudacher
Pollok, Jonas GK1-HUB pollok@physik.hu-berlin.de

J. Plefka

V. Forini
Rüttinger, Elias GK2-DESY Elias.Ruettinger@cern.ch K. Mönig M. Kobel
Schneider, Birgit GK2-TUD birgit.schneider@mailbox.tu-dresden.de K. Zuber E. Bernadini
Stanescu-Bellu, Madalina GK1-DESY stanescu@ifh.de K. Mönig A. Straessner
Wasicki, Christoph GK1-DESY christoph.wasicki@cern.ch K. Mönig T. Lohse
Welker, Andree GK2-TUD andree.welker@tu-dresden.de K. Zuber  
Wilsenach, Heinrich GK2-TUD heinrich.wilsenach@mailbox.tu-dresden.de K. Zuber A. R.  Domula
Zatschler, Stefan GK2-TUD stefan.zatschler@tu-dresden.de K. Zuber E. Bernardini