Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissen­schaft­liche Fakultät - Computational Physics

Dr. Tomasz Korzec

Arbeitsgruppe Wissenschaftliches Rechnen (Prof. Dr. U. Wolff)

 

Contact information

Office: NEW15, 1'420
Phone: +49 30 2093 7977
Fax: +49 30 2093 4725
Email: korzec@physik.hu-berlin.de
Address:   Institut für Physik - AG COM  
Newtonstraße 15
D-12489 Berlin